Steinberg Inc

Artikel 9H van die Inkomstebelastingwet bepaal dat ‘n natuurlike persoon se jaar van aanslag as geëindig geag word op die datum onmiddellik voor die dag waarop daardie persoon ophou om ‘n inwoner te wees, vir Suid-Afrikaanse belastingdoeleindes.

Verder word daar geag dat daardie persoon se daaropvolgende belastingjaar op die dag begin wat daardie persoon opgehou het om ‘n belastinginwoner te wees, vir Suid-Afrikaanse belastingdoeleindes. Dit skep effektief twee jaar van aanslag gedurende ‘n enkele 12-maande belastingtydperk, wat gewoonlik ‘n enkele jaar van aanslag sou uitmaak wat op 1 Maart begin en aan die einde van Februarie, die volgende jaar, eindig.

Op sy beurt, bied artikel 10(1)(i) van die Wet ‘n vrystelling ten opsigte van die totale rente wat ‘n individu gedurende ‘n jaar van aanslag verdien het. As sodanig, kry individue wat 65 jaar en ouer is, op die laaste dag van die jaar van aanslag ‘n rentevrystelling, tans ter waarde van R34 500. Individue jonger as 65, sal op die laaste dag van die jaar van aanslag ‘n rentevrystelling kry, tans ter waarde van R23 800.

Daarbenewens, laat die Wet ‘n individu ‘n jaarlikse kapitaalwinsbelasting-uitsluiting (KWB-uitsluiting) toe, tans ter waarde van R40 000 per jaar van aanslag.

Beide die rentevrystelling en jaarlikse uitsluiting geld per jaar van aanslag.

Redes vir die voorgestelde wetswysigings

Die kwessie ter sprake is die twee jare van aanslag wat geskep word gedurende die enkele 12-maande belastingtydperk waartydens ‘n natuurlike persoon ophou om ‘n Suid-Afrikaanse belastinginwoner te wees. Ter illustrasie, wanneer ‘n persoon op 1 Junie 2021 opgehou het om ‘n Suid-Afrikaanse belastinginwoner te wees, sou hul jaar van aanslag as ‘n Suid-Afrikaanse belastinginwoner op 1 Maart 2021 begin het, maar sou as beëindig geag word op 31 Mei 2021. Dit maak ‘n drie-maande jaar van assessering uit. Hul jaar van aanslag as ‘n nie-Suid-Afrikaanse belastinginwoner sou dus op 1 Junie 2021 begin het en op 28 Februarie 2022 geëindig het, wat ‘n nege-maande jaar van aanslag uitmaak. Beide jare (drie en nege maande) sal binne ‘n enkele 12-maande belastingtydperk val.

As gevolg van die feit dat die persoon hierdie twee jare van aanslag in ‘n enkele 12-maande belastingtydperk het, kan hul rentevrystelling sowel as die jaarlikse KWB-uitsluiting verdubbel (aangesien die vrystelling en jaarlikse uitsluiting per jaar van aanslag beskikbaar is, en tans nie toegedeel word in gevalle waar die jaar van aanslag minder as 12 maande is nie). Dit is teenstrydig met die beleidsrasionaal. As sodanig, sal ‘n individu wat jonger as 65 jaar is, op die laaste dag van die jaar van aanslag ‘n rentevrystelling van R47 600 (R23 800 vir die eerste drie-maande tydperk en nog R23 800 vir die nege-maande tydperk) kan eis. Asook ‘n jaarlikse KWB-uitsluiting van R80 000 (R40 000 vir die drie-maande tydperk en R40 000 vir die nege-maande tydperk) vir die tydperk 1 Maart 2021 tot 28 Februarie 2022.

Wat sal verander?

Om hierdie afwyking aan te spreek, stel die regering voor dat veranderinge aan die Wet aangebring word om ‘n verdeling van die rentevrystelling kragtens artikel 10(1)(i) van die Wet en die jaarlikse KWB-uitsluiting kragtens paragraaf 5(1) van die Agtste Bylae te vereis. Dit is om voorsiening te maak vir gevalle waar die individu se jaar van aanslag minder as 12 maande is. Die voorgestelde wysiging sal op 1 Maart 2023 in werking tree en geld vir jare se aanslag wat op of na daardie datum begin.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X