Steinberg Inc

Op 11 Maart 2022 het die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika verlof tot appèl toegestaan ​​en ’n bevel van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Wes-Kaap Afdeling, tersyde gestel. Die kwessie voor die hof in Barnard Labuschagne Incorporated v SARS was of ’n gesertifiseerde verklaring wat deur SARS ingedien is en as ’n siviele vonnis hanteer is, vir herroeping vatbaar is.

Op 15 Desember 2017 het SARS ’n gesertifiseerde verklaring ingevolge artikel 172(1) van die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2001 (die Wet), by die Registrateur van die Hooggeregshof ingedien waarin dit aangeteken is dat Barnard Labuschagne Ingelyf (BLI) R804 747 aan SARS geskuld het. Die gesertifiseerde verklaring in hierdie verband het gespruit uit BLI se selfaanslae van sy belasting op toegevoegde waarde, werknemersbelasting, werkloosheidsversekeringsfondsbydraes en vaardigheidsontwikkelingsheffings.

BLI se klagte was nie dat hul selfaanslae verkeerd was nie, maar eerder dat die gesertifiseerde verklaring verkeerd was aangesien BLI betalings gemaak het wat SARS nie op die betrokke belasting toegepas het nie. Ingevolge artikel 174 van die Wet moet ’n gesertifiseerde verklaring wederregtelik as ’n siviele vonnis hanteer word wat deur die betrokke hof ten gunste van SARS (“belastinguitspraak”) uitgereik word. BLI het vir hierdie doel ’n aansoek gebring om die belastinguitspraak te herroep, gevolg deur SARS se hoofbetoog dat ’n belastinguitspraak nie vatbaar vir herroeping is nie.

Daar is deurlopend na die Kruger-uitsprake verwys waarin die hof die herroepbaarheid van ’n belastinguitspraak ingevolge die Gemenereg bevestig het. In hierdie gevalle het die howe bevind dat ’n belastinguitspraak in beginsel vatbaar vir herroeping is; en ten spyte van die “voldoende bewyse”-afdeling van die Inkomstebelastingwet, het ’n belastingpligtige verskeie verwere in herroepingsverrigtinge. Die hof in Metcash het ook bevestig dat ’n belastinguitspraak herroep kan word.

Uit die uitspraak het die hof die volgende bevind: “Dit volg dat die Hooggeregshof bevind het dat die belastinguitspraak vatbaar vir herroeping was en moes oorweeg het of BLI ’n saak vir herroeping volgens Gemenereg gestel het. Hierdie hof het onlangs die bekende vereistes herhaal: eerstens moet die applikant ’n redelike en bevredigende verduideliking vir sy wanbetaling gee; en tweedens moet aangetoon word dat dit op meriete ’n bona fide-verweer het wat prima facie die een of ander vooruitsig op sukses inhou. Omdat die prosedure vir die lewer van ’n belastinguitspraak nie ’n prosedurele reaksie van die belastingbetaler vereis nie, word die klem onvermydelik op die tweede vereiste geplaas.” Vir hierdie doel is ’n belastinguitspraak vatbaar vir herroeping.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X