Steinberg Inc

Boerdery in Suid-Afrika is soos tweede natuur vir baie Suid-Afrikaners, maar die  belastingimplikasies van boerderybedrywighede laat ‘n paar vrae ontstaan wanneer ‘n belastingpligtige se belasbare inkomste bepaal word. Die belasting van boerderybedrywighede is onderhewig aan ‘n unieke stel belastingreëls. SARS vereis dat alle inkomste en uitgawes wat verband hou met boerderybedrywighede afsonderlik openbaar word sodat hulle maklik kan vasstel of die spesifieke belastingreëls nagekom is.

Die uitdrukking “boerderybedrywighede” word nie in die Inkomstebelastingwet omskryf nie en moet volgens sy gewone betekenis geïnterpreteer word. Volgens die Merriam-Webster woordeboek is “boerderybedrywighede” “the science, art, or practice of cultivating the soil, producing crops, raising livestock and in varying degrees the preparation and marketing of the resulting products”. Artikel 26 (1) van die Inkomstebelastingwet stipuleer dat die belasbare inkomste verkry uit enige pastorale-, landbou- of ander boerderybedrywighede, in soverre die inkomste uit sodanige werksaamhede verkry word, vasgestel word in ooreenstemming met die Wet maar onderworpe is aan die Eerste Skedule.

Die Eerste Skedule handel oor die berekening van belasbare inkomste wat uit pastorale-, landbou- of ander boerderybedrywighede verkry word. Hierdie Skedule is van toepassing ongeag of die belastingpligtige ‘n aangeslane verlies of ‘n belasbare inkomste uit die boerderybedrywighede verkry.

Verder is die Eerste Skedule van toepassing op enige persoon wat ‘n belasbare inkomste uit bogemelde boerderybedrywighede verkry. Die persoon kan ‘n individu, ‘n bestorwe boedel, ‘n insolvente boedel, ‘n maatskappy, ‘n beslote korporasie of ‘n trust wees.

Aan die ander kant is dit so dat nie alle aktiwiteite in boerdery, boerderybedrywighede behels nie. Om binne die Eerste Skedule te val moet ‘n boerdery die bedryf van die belastingpligtige wees en moet daar ‘n oorkoepelende winsmakende oogmerk wees. As die aktiwiteite wat uitgevoer word slegs vir die voordeel van die individu is, sonder die vooruitsig van ‘n wins  maak, sal die individu se aktiwiteite nie as boerderybedrywighede beskryf kan word nie.

Die belasbare inkomste wat uit boerderybedrywighede verkry word, word gekombineer met die belasbare inkomste uit enige ander bronne om sodoende die totale belasbare inkomste vir die toepaslike jaar van aanslag te verkry. Indien ‘n verlies geskep word in die produksie van boerderyinkomste gedurende die jaar van aanslag, moet hierdie spesifieke verlies na die volgende finansiele  jaar oorgedra word. Die verlies kan slegs aangewend word deur inkomste-genererende aktiwiteite in die produksie van boerderyinkomste.  

Ten slotte:  Dit is noodsaaklik om die aard van boerdery-aktiwiteite vas te stel en te verstaan of hierdie aktiwiteite as boerderybedrywighede geklassifiseer word. Indien wel, handel die Eerste Skedule met die berekening van die belasbare inkomste.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X