Steinberg Inc

Die verkoop van ‘n besigheid is dikwels ‘n komplekse onderneming en vereis die oorweging van verskeie feite wanneer dit kom by die ondersoek van die finansiële realiteit agter die verkoop daarvan. In die eerste plek is dit belangrik om historiese transaksies in ag te neem en hoe dit ‘n nadelige impak op die huidige verkoop van die besigheid kan hê.

Vir doeleindes van hierdie artikel, word verskeie faktore uitgelig wat in ag geneem moet word by die verkoop van ‘n besigheid. Hierdie faktore sluit onder andere in:

• Terugvorderingsbepalings van die korporatiewe herorganisasiereëls: Hierdie reëls, soos vervat in artikels 41 tot 47 van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (“die Wet”), verskaf moontlik korporatiewe oorrolverligting vir bates wat oorgedra word tussen maatskappye wat deel vorm van dieselfde groep. Mits hierdie reëls gebruik is om die groep te herorganiseer om dit gereed te maak vir verkoop of soos voorheen om administrasie binne die groep te vergemaklik, is dit belangrik om bedag te wees op die impak van hierdie reëls.

Die meeste van hierdie reëls plaas ‘n beperking op die oordrag van bates vir 18 maande na die verkryging daarvan. Indien hierdie “terugvordering” van toepassing is, moet die bates wat verkoop word, by die inkomste van daardie party ingesluit word indien enige bedrag ontvang deur of toegeval aan daardie party, ten opsigte van die vervreemding van daardie bate, minder as of gelyk is aan die markwaarde van daardie bate aan die begin van die 18 maande.

• Dividendstroping: Dit word gewoonlik gedoen deur waarde uit ‘n besigheid te onttrek voor die verkoop van die besigheid deur middel van ‘n vrygestelde dividend. Dividendstropingreëls is ingevoeg om die gebruik van dividendstropingstrukture te beperk om kapitaalwinsbelastinggevolge kunsmatig te verminder. Dividendstroping vind gewoonlik plaas wanneer ‘n inwonende aandeelhouermaatskappy wat ‘n voornemende verkoper van aandele in ‘n teikenmaatskappy is, inkomstebelasting, insluitend kapitaalwinsbelasting, vermy. Dit word gedoen deur te verseker dat die teikenmaatskappy ‘n beduidende (belastingvrye) dividend aan die inwonende aandeelhouersmaatskappy verklaar voordat die aandele in die teikenmaatskappy aan die voornemende koper verkoop word.

Deur ‘n besigheid teen ‘n laer bedrag te verkoop, kan hoër belasting, insluitend kapitaalwinsbelasting, vermy word. Dit is in hierdie verband belangrik vir belastingbetalers om bewus te wees van die toepassing van beide artikels 22B en paragraaf 43A (van die Agtste Bylae) van die Wet. Ten spyte van hul soortgelyke bewoording, is eersgenoemde van toepassing op aandele wat as handelsvoorraad gehou word, en laasgenoemde geld vir aandele wat as kapitaalbates gehou word.

• Rapporteerbare reëlings: Soos beoog in Deel B van Hoofstuk 4 van die Wet op Belastingadministrasie 28 van 2011, sal ‘n “reëling” wat binne die kriteria val wat uiteengesit word in artikel 35(1), of een wat spesifiek uiteengesit word in die openbare kennisgewing wat uitgereik is deur die Kommissaris van SAID ingevolge subartikel 35(2), binne 45 werksdae vanaf enige bedrag wat eerste ontvang is deur of toeval aan, of eers betaal is deur of aangegaan is deur, enige deelnemer aan die genoemde reëling aan SAID, rapporteerbaar wees, tensy die reëling spesifiek uitgesluit word ingevolge artikel 36 van dieselfde wetgewing of deur die Kommissaris van die SAID in ‘n openbare kennisgewing wat ingevolge subartikel 36(4) uitgereik is. Die term “reëling” sluit enige transaksie, skema, operasie of verstandhouding in.

Die aanmeldbare reëlingskennisgewing wat ingevolge die Wet op Belastingadministrasie uitgereik is (op 3 Februarie 2016), sit sogenaamde “outomaties”-rapporteerbare reëlings uiteen. In soverre een of meer persone die beherende belang in ‘n maatskappy verkry wat oorgedra is of redelikerwys verwag om ‘n saldo van aangeslane verlies van meer as R50 miljoen oor te dra i) vanaf die jaar van aanslag, onmiddellik voor die jaar waarin die beherende belang verkry word, of ii) in die jaar van aanslag waarin die beherende belang verkry word, of direk of indirek ‘n beherende belang in ‘n maatskappy waarna in (i) en (ii) verwys word, sal sodanige reëling rapporteerbaar wees.

Alhoewel hierdie faktore nie ‘n geslote lys verteenwoordig nie, moet belastingbetalers gebruik maak van die potensiëel nadelige impak van hierdie vorige transaksies op die voornemende verkoop van hul besighede en hul onderliggende bates.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X