Steinberg Inc

Ingevolge die Wet op Belastingadministrasie, No. 28 van 2011 (WBA), verduidelik dispuutoplossingsreëls die regsraamwerk wat gehoorsaam moet word deur beide die belastingbetaler asook die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) om ’n dispuut op te los. Artikel 93 van die WBA, lys die omstandighede waarin die SAID die belastingbetaler se belastingaanspreeklikheid kan verminder deur die uitreiking van ’n verminderde aanslag.

Indien ’n belastingbetaler ’n beswaar het teen ’n besluit of aanslag van die SAID, het hulle die reg om die aanslag te betwis. In uitsondering van die formele geskilbeslegtingsproses, stel Artikel 93(1)(d) ’n minder formele meganisme in werking om die regstelling van ’n aanslag of besluit te versoek. ’n Verdere vereiste is dat die opgawe of aanslag ’n “geredelik sigbare” fout bevat.

Ingevolge artikel 93 van die WBA, kan die SAID ‘n verminderde aanslag in die volgende omstandighede uitreik:

  • waar ‘n belastingpligtige ‘n aanslag suksesvol betwis het kragtens Hoofstuk 9;
  • waar dit noodsaaklik is om uitvoering te gee aan ’n skikking teen ‘n appèl waar daar geen reg op verdere appèl is nie (Deel F en E van Hoofstuk 9);
  • waar die SAID oortuig is dat daar ’n fout in die aanslag is as gevolg van ’n onbetwiste fout deur die SAID; of (ii) die belastingpligtige in ’n opgawe;
  • en, waar ’n senior amptenaar van die SAID tevrede is dat die aanslag gebaseer is op: die versuiming om ‘n opgawe in te dien, die indiening van ‘n verkeerde opgawe deur ‘n derde party of ‘n werkgewer, ‘n verwerkingsfout deur die SAID, of ‘n aanslag gebaseer op ‘n opgawe wat ‘n persoon (wat nie deur die belastingbetaler gemagtig is nie) in ’n bedrieglike wyse ingedien het.

 
Artikel 93(1)(d) sal slegs van toepassing wees wanneer dit aan al die vereistes voldoen en moet as ‘n alternatief tot die formele geskilbeslegtingsproses beskou word. Ten spyte die beperkte toepassing daarvan, is hierdie informele meganisme kostedoeltreffend om geskille op te los waar foute geredelik sigbaar is.

In die oorweging van die vereistes hierbo, is dit belangrik om te oorweeg wat die woorde “geredelik sigbaar” eintlik beteken.

‘n Fout wat geredelik sigbaar is, kan sonder enige moeite en/of huiwering geïdentifiseer word. Enige moontlike twyfel, sal in hierdie verband ‘n belastingpligtige se versoek om ‘n verminderde aanslag tot niet maak, aangesien die fout nie in hierdie gevalle sigbaar en onbetwisbaar is nie.

Die SAID moet in hierdie opsig die fout kan opspoor teen nominale waarde van die opgawe of aanslag, altans is die fout nie “geredelik sigbaar” nie. Die vereistes van artikel 93(1)(d), buiten die voordele wat dit inhou, is admin-intensief en belastingpligtiges moet seker maak dat hulle die vereistes ten volle nakom voordat hulle versoek dat die opgawe of aanslag gewysig word.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X