Steinberg Inc

Indiensnemingsinkomste word oor die algemeen belas waar die dienste fisies uitgeoefen word. Die plek van kontraksluiting, waar die werkgewer gevestig is en waar die vergoeding betaal word, is irrelevant wanneer diensinkomstebelasting bepaal word. Hierdie beginsel word deur Suid-Afrikaanse wetgewing en regspraak ondersteun.

Inkomste wat van Suid-Afrikaanse werkgewers verdien word vir dienste wat in Suid-Afrika gelewer word, sal aan Suid-Afrikaanse werknemersbelasting onderhewig wees. Werknemersbelasting verwys na die bedrag wat ‘n werkgewer, wat ‘n Suid-Afrikaanse inwoner is, elke maand van ‘n werknemer se vergoeding aftrek (of weerhou) en aan SARS oorbetaal as gedeeltelike betaling van daardie werknemer se jaarlikse belastingaanspreeklikheid. Die bedrag word bereken volgens die werknemer se verdienstevlak deur die toepaslike belastingkoers te gebruik. Die stelsel waar werknemers se belasting maandeliks afgetrek en verantwoord word, word ook die lopende betaalstelsel (“LBS”) genoem.

LBS se doel is om te verseker dat ‘n werknemer se inkomstebelastingaanspreeklikheid vereffen word terwyl die inkomste verdien word. Die voordeel van hierdie stelsel is dat die inkomstebelastingaanspreeklikheid vir die aanslagjaar deur die loop van die aanslagjaar vereffen word. LBS is dus ‘n terughoubelasting op diensinkomste, wat teen die werknemer se finale inkomstebelastingaanspreeklikheid vir die aanslagjaar verreken sal word.

Die verpligting om LBS terug te hou op vergoeding wat ‘n werkgewer aan sy werknemers betaal, word deur die Vierde Bylae tot die Inkomstebelastingwet No 58 van 1962 gereguleer. Die wet versuim in hierdie verband om ‘n onderskeid tussen inwoners en nie-inwoners te tref en beklemtoon bloot ‘n werkgewer-werknemerverhouding se belangrikheid en die feit dat eersgenoemde ‘n verpligting het om aan laasgenoemde ‘n bedrag te betaal wat as vergoeding dien. Vergoeding kan gedefinieer word as enige inkomstebedrag wat aan ‘n individu betaal word of betaalbaar is deur middel van enige salaris, bonus, bedankingbetalings, ens.

Suid-Afrikaanse werksinkomste wat ‘n nie-inwoner van Suid-Afrika verdien, is onderhewig aan maandelikse werknemersbelasting indien dit betaal word deur ‘n werkgewer wat ‘n belastinginwoner in Suid-Afrika is. Ander inkomste uit ‘n Suid-Afrikaanse bron is ook onderhewig aan Suid-Afrikaanse inkomstebelasting en kan onderhewig wees aan voorlopige belasting. Waar die werkgewer nie ‘n inwoner van Suid-Afrika is nie, moet werknemersbelasting afgetrek word deur ‘n agent of verteenwoordiger wat die magtiging het om die vergoeding aan die nie-inwonende werknemer te betaal.

Die blote feit dat ‘n werknemer ‘n voorlopige belastingpligtige is, stel nie ‘n werkgewer vry van sy verpligting om werknemersbelasting op so ‘n werknemer se diensinkomste terug te hou nie. Die enigste geval waarin Suid-Afrikaanse werkgewers vrygestel word van die weerhouding van LBS van ‘n werknemer se salaris is waar ‘n nie-belastinginwoner diensinkomste verkry ten opsigte van indiensnemingsdienste wat in die buiteland gelewer word.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X