Steinberg Inc

Daar is vyf sertifikate van voldoening wat die verkoper op sy/haar eie koste moet bekom voordat die oordrag van die eiendom plaasvind. Die volgende is die nodige sertifikate:

1. Elektriese sertifikaat van voldoening

Die Elektriese Installasie Regulasies, kragtens Artikel 43 van die Wet op Beroepsgesondheid en -Veiligheid, sit die vereistes vir die verkryging van ’n geldige elektriese sertifikaat van voldoening uiteen.

Regulasie 7 (1) bepaal dat “elke gebruiker of verhuurder van ’n elektriese installasie, na gelang van die geval, ’n geldige sertifikaat van voldoening vir daardie installasie sal hê”.

Regulasie 9 (1) bepaal “geen ander persoon as ’n geregistreerde persoon mag ’n sertifikaat van voldoening uitreik nie”. Die geregistreerde persoon mag slegs die sertifikaat van voldoening na voltooiing van ’n inspeksie en ’n toets uitreik. Die toetsverslag moet die sertifikaat van voldoening vergesel.

Die sertifikaat van voldoening mag nie ouer as twee jaar wees nie. Dus, wanneer die verkoper besig is om te verkoop en ’n sertifikaat ouer as twee jaar in sy/haar besit het, is hy/sy verplig om ’n nuwe sertifikaat te bekom om aan die koper te oorhandig.

In terme van Regulasie 15 is dit ’n oortreding indien ’n persoon versuim om aan hierdie vereiste te voldoen. Die straf is ’n boete of gevangenisstraf indien die persoon aan die oortreding skuldig bevind word.

2. Elektriese heiningstelsel sertifikaat van voldoening

Vanaf 1 Oktober 2012 het die uitreiking van ’n elektriese heiningstelsel-sertifikaat in werking getree. Hierdie sertifikaat moet ingevolge Regulasie 12 (4) van die Elektriese Masjinerie Regulasies, kragtens die OHS-WET van 1993, uitgereik word.

Alle eienaars van eiendom met ’n elektriese heining, moet ingevolge hierdie regulasie ’n voldoeningsertifikaat bekom wanneer hulle hul eiendom verkoop en slegs ’n geregistreerde installeerder kan die sertifikaat van voldoening aan ’n eienaar uitreik.

Die elektriese heiningstelsel-sertifikaat is geldig vir tot twee jaar vanaf die datum van uitreiking.

Daar moet kennis geneem word dat indien die verkoper ’n elektriese heining het, die elektriese sertifikaat van voldoening, hierbo bespreek, nie die elektriese heining sal insluit nie, aangesien dit ’n aparte voldoeningsertifikaat benodig.

3. Waterinstallasiesertifikaat

In 2011 het die Stad Kaapstad ’n plaaslike waterverordening ingestel.

Ingevolge Artikel 14 van die Waterverordening, “moet die verkoper, voor oordrag van ’n eiendom, ’n sertifikaat van voldoening van ’n geregistreerde loodgieter indien wat sertifiseer dat:

a) Die waterinstallasie voldoen aan die Nasionale Bouregulasies en hierdie verordening

b) Daar geen gebreke is nie

c) Die watermeter registreer

d) Daar geen storting van stormwater in die rioolstelsel is nie.”

’n Gekwalifiseerde, geregistreerde loodgieter mag die sertifikaat van voldoening uitreik en hierdie sertifikaat moet elke keer uitgereik word wanneer die eiendom oorgedra word.

Die waterinstallasiesertifikaat is nie ’n loodgietersertifikaat nie, aangesien dit beperk is tot die verordening en nie so omvattend soos ’n loodgietersertifikaat is nie.

4. Kewerklaringsertifikaat

Hierdie voldoeningsertifikaat is nie ’n wetlike vereiste nie, maar het ’n praktyk geword in die verkoop van eiendom, veral in kusprovinsies waar die houtboorder-kewer algemeen voorkom.

Tussen die 1940s en 1960s was daar ’n infestasie van kewers wat die strukturele integriteit van geboue en huise in gedrang gebring het. Dus is die kewerklaringsertifikaat ingestel om die koper te beskerm. Die finansiële instellings wat huislenings toestaan, ​​dring op hierdie voldoeningsertifikaat aan om hul bate te beskerm.

Die kewersertifikaat is geldig vir tot drie maande vanaf die datum van uitreiking. Daar moet kennis geneem word dat ’n kewerklaringsertifikaat nie dieselfde as ’n plaagbeheersertifikaat is nie.

5. Gassertifikaat van voldoening

Vanaf 1 Oktober 2009 het Regulasie 17 (3) van druktoerusting, kragtens die Wet op Beroepsgesondheid en -Veiligheid, in werking getree.

Hierdie regulasie bepaal dat “’n gemagtigde persoon of ’n goedgekeurde inspeksie-owerheid ’n sertifikaat van ooreenstemming sal uitreik na voltooiing van ’n gasinstallasie, wysiging, verandering of verandering van gebruiker”.

Die sertifikaat van voldoening sal uitgereik word deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie- en Sertifiseringskomitee en ’n geregistreerde gaspraktisyn vir die installering, herstel, wysigings of instandhouding.

Die genomineerde aktebesorger wat die oordrag van die eiendom hanteer, sal verseker dat die verkoper die bogenoemde sertifikate bekom. Die koper moet die oorspronklike sertifikate vir hul rekords aanvra en moet hierdie sertifikate noukeurig ondersoek om te verseker dat ’n geakkrediteerde diensverskaffer die sertifikate verskaf het en dat die sertifikate volgens die regulasies geldig is.

Die koper moet verder verseker dat die verkoper aan al die vereiste sertifikate voldoen het deur die eiendom te inspekteer om te verseker dat byvoorbeeld, sou daar ’n gastoestel wees, ’n gassertifikaat verkry is. Hierdie sertifikate bied gemoedsrus aan die koper dat die eiendom wat hy/sy koop, voldoen aan boustandaard-norme en -regulasies.

Verwysingslys:

Occupational Health and Safety Act 1993, Electrical Installation Regulations

Occupational Health and Safety Act 1993, Electrical Machinery Regulations

City of Cape Town, Water By-Law, 2010, Promulgated 18 February 2011

Occupational Health and Safety Act 1993, Pressure Equipment Regulations

GESKRYF DEUR MEERUSHINI GOVENDER

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X