Steinberg Inc

’n Trust bestaan ​​wanneer die oprigter van die trust die beheer van eiendom aan ’n ander (trustee of administrateur) oorhandig het of gaan oorhandig om die eiendom of die opbrengs daarvan te administreer. Enigiemand met die vermoë om kontraktuele verpligtinge te onderneem of om ’n testament op te stel, kan ’n trust skep. Daarbenewens kan ’n trust deur die hof, ’n statuut of deur statutêre gesag opgerig word. In elke geval moet ’n voorneme om ’n trust op te rig egter teenwoordig wees:

Deur middel van ’n ooreenkoms

Hierdie trust word geskep deur middel van ’n stipulatio alterio. Inter vivos-trust kom tot stand deur ’n kontrak tussen die trustoprigter en trustee wat bepalings ten gunste van ’n derde party bevat. Die begunstigdes verkry sekere regte in die trusteiendom slegs wanneer hulle die voordelige bepalings aanvaar. Waar daar geen aanvaarding is nie, is daar geen reg nie (Crookes v Watson 1956 (1) (SA) 277 (A)).

Deur middel van ’n testament

In die geval waar ’n trust deur ’n testament opgerig word, word die trust gevorm deur ’n erflater wat bates aan die begunstigdes bemaak, maar weens onbekwaamheid, soos wanneer ’n minderjarige ’n begunstigde is, benoem die erflater dan ook trustees om die eiendom, wat aldus bemaak is aan die minderjarige, te beheer, óf die erflater bemaak bates aan die trustees om dit tot voordeel van die begunstigdes te administreer (gewoonlik onderhewig aan sekere voorwaardes en diskresionêre magte wat aan trustees gegee word). ’n Testamentêre trust moet te alle tye voldoen aan die formaliteite wat deur die Testamentwet 7 van 1953 voorgeskryf word.

Deur middel van ’n hofbevel

Alhoewel die hof in sommige gevalle as die oprigter beskou kan word, kom die inisiatief vir die oprigting gewoonlik van die partye wat die bevel aanvra. So ’n trust word normaalweg opgerig om ’n bepaalde probleem aan te spreek, soos die toekenning van skadevergoeding, of ’n bedrag van vergoeding aan ’n persoon wat nie in staat is om sy eie sake te hanteer nie, of tydens ’n egskeiding waar die partye poog om ’n familiebate te beskerm soos bv. ’n huis vir kinders. In al hierdie gevalle kan die belastingimplikasies (soos skenkingsbelasting, hereregte, kapitaalwinsbelasting en inkomstebelasting) nie geïgnoreer word nie en die trustakte sowel as die oordrag van enige fondse of bates aan die trust moet baie noukeurig gestruktureer word om die beskermingseienskappe van ’n trust te behou.

GESKRYF DEUR INAZO MAU-MAU

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X