Steinberg Inc

Die Konsep Wysigingswetsontwerp op Belastingwette is op 29 Julie 2022 gepubliseer. Die wetsontwerp se publikasie dui die begin van die belastingwetgewende wysigingseisoen aan. Die voorgestelde wetswysigings is tans oop vir publieke kommentaar en deelname. Bestuurders en betaalstaatadministrateurs moet kennis neem van ‘n voorgestelde verandering aan die wyse waarop veranderlike vergoeding belas sal word, veral vanuit ‘n tydsberekeningsperspektief.

Tans maak artikel 7B van die Inkomstebelastingwet voorsiening vir die ooreenstemming van die tydsberekening tussen aanwas en betaling van verskeie vorme van veranderlike vergoeding. As gevolg daarvan, word enige bedrag van veranderlike vergoeding wat deur ‘n werkgewer aan ‘n werknemer betaal word, geag die werknemer toe te val op die datum gedurende die belastingjaar waarin die bedrag betaal word. Gevolglik word veranderlike vergoeding belas op die datum wanneer die bedrag aan die werknemer betaal word, in plaas van op die datum waarop die bedrag gewoonlik aan die werknemer sou toeval ingevolge die algemene aanwasreëls. Dit is ‘n uitsondering op gewone reëls.

Artikel 7B sluit (onder andere) die volgende bedrae by die definisie van “veranderlike vergoeding” in:

  • oortydbetaling, bonusse of kommissie;
  • ‘n toelaag of voorskot betaal ten opsigte van vervoeruitgawes;
  • ‘n bedrag waarop die werknemer geregtig word as gevolg van onbenutte verlof; en
  • enige nagskof of bystandtoelae. 

Gegewe sommige onreëlmatighede in die wetgewing, asook die feit dat dit nie vir alle omstandighede voorsiening maak nie, stel die regering wysigings aan hierdie regime voor, wat op 1 Maart 2023 in werking tree. Die wysigings is om te verseker dat:

  • Prestasiegebaseerde veranderlike betalings wat deel vorm van ‘n werknemer se salaris in die informele sektor, voorsien word, en
  • Die datum van aanwas met betrekking tot afgestorwe werknemers word behou as die dag voor die datum van dood; en
  • Daar moet voorsiening gemaak word vir die voorgestelde veranderinge, deur veranderinge aan die definisie van “veranderlike vergoeding” in artikel 7B van die Wet aan te bring om hierdie bedrae in te sluit.

Werkgewers wat deur die voorstel geraak word, moet aan die openbare proses deelneem en die regering waarsku oor hoe die voorgestelde veranderings hulle direk kan raak. Dit was onlangs die ervaring dat die Nasionale Tesourie voorleggings wat gemaak is oorweeg, en tekortkominge in voorstelle aanspreek soos nodig.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X