Steinberg Inc

’n Dividend kan gedefinieer word as enige plaaslike of buitelandse dividend wat deur ’n plaaslike of buitelandse maatskappy betaal word met die verstande dat die buitelandse dividend as ’n genoteerde aandeel betaal word; en tot die mate dat die buitelandse dividend nie uit ’n bate in specie bestaan ​​nie. Dividende wat deur Suid-Afrikaanse belastinginwoners ontvang word, is oor die algemeen vrygestel van inkomstebelasting. Die blote feit dat hierdie dividende van inkomstebelasting vrygestel is, beteken nie noodwendig dat hulle nie aan belasting onderhewig is nie.

Dividendebelasting word teen 20% op alle dividende, wat verklaar en betaal word, gehef. Die begunstigde eienaar van ’n dividend, wat dikwels ook die aandeelhouer is, is gewoonlik aanspreeklik vir dividendebelasting. Sou die betrokke dividend egter uit ’n bate in specie bestaan, val die aanspreeklikheid op die maatskappy wat die dividend betaal en nie op die begunstigde eienaar nie. Daar is gevalle waarin dividendebelasting nie gehef sal word nie, spesifiek waar die begunstigde eienaar van die dividend ’n Suid-Afrikaanse plaaslike maatskappy, ’n Suid-Afrikaanse aftreefonds, of enige ander voorgeskrewe vrygestelde persoon is.

Dividendebelasting handel as ’n terughoubelasting. Die maatskappy wat die belasbare dividend verklaar moet ’n bedrag terughou en dit direk aan SARS oorbetaal namens die belastingbetaler wat die dividend ontvang. Waar ’n gereguleerde tussenganger ’n dividend betaal, is hulle verantwoordelik om die dividendbelasting terug te hou. Die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962 (die Wet) maak voorsiening vir verskeie gevalle waarin ’n maatskappy, wat ’n dividend verklaar, van die verpligting om dividendbelasting terug te hou, vrygestel word.

Die maatskappy wat die dividende verklaar sal nie die dividendbelasting van ’n dividendbetaling hoef te weerhou nie, mits die dividende aan geïdentifiseerde persone verklaar word. Hierdie gevalle sluit ook die volgende in:

  • waar die persoon aan wie die betaling gemaak word, voor die dividendbetaling, in die voorgeskrewe vorm aan die maatskappy wat die dividend verklaar, voorgelê het dat die dividend ingevolge artikel 64F van die Wet van dividendbelasting vrygestel word;
  • ’n skriftelike onderneming deur die begunstigde eienaar in die voorgeskrewe vorm waarin die maatskappy wat die dividend verklaar in kennis gestel word dat die begunstigde eienaar verander het of die omstandighede wat die vrystelling van toepassing op die begunstigde eienaar beïnvloed verander het;
  • waar die begunstigde eienaar deel van dieselfde groep maatskappye is as die maatskappy wat die dividend verklaar;
  • waar die betaling aan ’n tussenganger gemaak word.

Ongeag die gevalle waarin ’n maatskappy wat die dividend verklaar vrygestel word van die verpligting om dividendbelasting terug te hou, is dit belangrik om daarop te let dat terughoudingsbelasting waarskynlik verminder sal word indien ’n dubbelbelastingooreenkoms van toepassing is.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X