Finansiële Bestuursdienste
Financial Management Services
TUIS DIENSTE PERSONEEL SAICA & SAIPA KLERKSKAPDienste

Ons verskaf rekeningkundige, belasting asook bestuursadviesdienste wat ondersteuning bied vir suksesvolle en doelgerigte entrepreneurs en besighede in Nelspruit en omliggende gebiede.

Ons dienste sluit onder andere in:

 • Advies en beplanningsdienste in lyn met individuele behoeftes
 • Registrasie van nuwe maatskappye
 • Maandelikse verwerking van rekeningkundige rekords asook bestuursbystand
 • BTW201 indiening en BTW oudit-bystand
 • Salarisverwante dienste wat insluit: salarisstrokies, EMP201 indiening, EMP501 rekonsiliasies, Werkloosheidsversekering en Ongevalle Kommissaris opgawes
 • Pastel pakkette en bystand
 • Opstel van finansiële state
 • Belastingdienste wat SAID besoeke insluit
 • Oudit van finansiële state
 • Nasien van finansiële state
 • BBBEE – verklarings
 • CIPC – statutêre dienste
 • Dienste word aangepas ten einde al die gebiede te dek waar rekeningkundige bystand benodig word.

Steinberg & Kie se toegewyde professionele span kombineer passie en kennis met strategiese dienste waarsonder geen besigheid behoort te wees nie. Services

We provide a full range of accounting, tax and management advisory services that support successful and entrepreneurial individuals and companies in the Lowveld.

Our services include, but is not limited to:

 • Consulting and planning with regards to optimal structuring of business needs
 • Registration of new companies
 • Monthly processing of accounting records as well as monthly management assistance
 • VAT201 submission and VAT audits
 • Payroll services which include generating of pay slips, EMP201 submissions and the bi-annual EMP501 reconciliation, UIF compliance, COIDA compliance
 • Pastel packages and assistance 
 • Compilation of Financial Statements
 • Taxation services which include SARS visits on your behalf
 • Audit of financial statements
 • Review of financial statements
 • BBBEE – affidavit
 • CIPC – statutory services
 • Services are tailored to cover all areas where accounting assistance is required.

At Steinberg & Co our dedicated team of professionals, combines passion and knowledge with strategic services that no business should be without. Kontak ons gerus om jou portefeulje van finansiële behoeftes te bespreek
Nelspruit
Liebenbergstraat 6, Nelspruit, 1200
T: 013 752 2080
E: admin@sberg.co.za
Malelane
Posbus, Malelane, 1320
T: 013 790 0375
E: admin@sberg.co.za